Donnerstag, der 11. Januar 2018 war der 2. Besichtigung der jungen Hengste vorbehalten. Entgegen der ersten Meldung von 79 Hengsten durften 81 an der 2. Besichtigung teilnehmen. Ausgewählt für die 3. Besichtigung wurden folgende 42 Hengste, darunter auch der aus deutscher Zucht stammende William fan Steendans (Züchter Rene Meier aus Hägerfeld):

292 Wessel fan d’Oever (Hette 481 x Jerke 434)

294 Wander van de Hulsthof (Hette 481 x Tjalbert 460)

301 Wardy (Hette 481 x Lammert 260)

268 Windsor B. (Hessel 480 x Onne 376)

269 Waling fan Klaeiterp (Hessel 480 x Lutger 436)

193 Ypke Ven (Bartele 472 x Sytse 385)

199 Zeus (Bartele 472 x Folkert 353)

153 Zjef fan de Marren (Tsjalle 454 x Meinse 439)

160 Wiebe fan Veldzicht (Wolfert 467 x Dries 421)

162 Wâte van de Lits (Wimer 461 x Haitse 425)

168 Waldemar fan Lutke Peinjum (Wybren 464 x Maurits 437)

170 Wilbert C (Wybren 464 x Leffert 306)

171 Yalke van ’n Elsmos (Alke 468 x Beart 411)

182 Zorro T. van Sessing (Bartele 472 x Meinse 439)

120 Willem e dan de Iepene Hikke (Thorben 466 x Doeke 287)

128 Wer Ien W (Tsjalle 454 x Tsjerk 328)

135 Wiard van Marije Z. (Tsjalle 454 x Jasper 366)

140 Ymte fan Wettersicht (Tsjalle 454 x Harmen 424)

144 Yme fan Hyllested-Østergaard (Tsjalle 454 x Bente 412)

084 Zweitse fan Pier’s Hiem (Loadewyk 431 x Beart 411)

088 Wybo S. (Maurits 437 x Tsjerk 328)

093 Yde fan Hyllested Østergaard (Norbert 444 x Wierd 409)

095 Ylmar fan Stal Sibma (Norbert 444 x Doaitsen 420)

101 Wilbert (Michiel 442 x Beart 411)

106 Wouter út e‘ Mieden (Reinder 452 x Rypke 321)

114 Ward fan Starking (Thorben 466 x Jasper 366)

082 Wesley Hiske H. (Haitse 425 x Maurus 441)

069 Wopke (Beart 411 x Tsjerk 328)

068 Wilko v.d. Terpen (Beart 411 x Rindert 406)

063 Wybren (Beart 411 x Maurits 437)

062 William fan Steendans (Tsjalke 397 x Jisse 433)

052 Yannick fan Dulve (Fabe 348 x Gjalt 426)

050 Tymen K (Epke 474 x Wikke 404)

047 Tije Joke H (Alwin 469 x Brandus 345)

045 Tornado oet oale Kloosterveen (Alwin 469 x Olrik 383)

044 Tjibbe fan Horp (Bartele 472 x Teeuwis 389)

041 Tûke fan ‚e Klaai (Bartele 472 x Tsjalke 397)

039 Varnold van Jildou Z. (Aarnold 471 x Jasper 366)

031 Valco van de Demro Stables (Tsjalle 454 x Teunis 332)

018 Timo fân it Pompeblêd (Maurits 437 x Feitse 293)

016 Twix v.d. Terpen (Maurits 437 x Abel 344)

004 Milan fân stal Bellefleur (Norbert 444 x Beart 411)