Cat# Hengst Vater Mutter Muttervater vw% Stm
188 Atse fan it Skar Alwin 469 Stb Ster Doaitsen 420 16,8 162
189 Abe van de Irene Hoeve Alwin 469 Stb Ster Sport Gjalt 426 17,7 168
191 Bink van de Meikade Alwin 469 Stb Ster Pier 448 18,1 165
192 Cas van ‚t Lansink Alwin 469 Stb Ster Andries 415 17,8 165
193 Abel vom Seenland Alwin 469 KFPS Stb Kroon Haitse 425 17,6 165
201 Alexander H Bene 476 Stb Ster Sape 381 17,1 164
202 Benjamin Bene 476 Stb Ster Beart 411 17,1 167
209 Bassie Epke 474 Stb Ster Olrik 383 17,9 170
213 Arie van Visser Epke 474 Stb Ster Maurus 441 18,3 168
215 Balder BA Epke 474 Stb Ster Ielke 382 17,3 165
216 Bearend van de Daruma Stables Epke 474 Stb Ster Sjaard 320 18,0 163
219 Bearend fan Scyedam Epke 474 Stb Ster Pier 448 18,3 166
223 Bernlef fan ‚t Fjildhûs Gerben 479 Stb Ster Dries 421 17,6 161
229 Beant fan de Lege Geaën Hessel 480 Stb Ster Tsjalle 454 18,1 165
238 Aitse R.V. Hessel 480 Stb Ster Jasper 366 17,8 167
239 Calle Tjitse Hessel 480 KFPS Stb Kroon Jasper 366 17,7 167
248 Berend fan ‚t Kroese beamke Haike 482 Stb Ster Pref Olof 315 17,5 163

Besitzer und Züchter von Abel vom Seenland ist Herr Ralf Munitzk aus Hosena