Am Donnerstag, 13. Januar, hat die Hengstkörungskommission 18 Hengste benannt, die sich – sofern sie Sperma- und Veterinärprüfungen bestehen – für die Vorreittage im nächsten Sommer melden dürfen. Jurre 495 brachte heute Nachmittag die meisten Söhne, gefolgt von Alwin 469, Sohn Tiede 501 und Ulbrân 502.

1. Kasper H fan Twillens Ster (Gjalt 426 x Sape 381)

19. Jord de H (Jurre 495 x Hessel 480)

25. Jannes van Lapinenburg (Jurre 495 x Maurus 441)

48. Jeppe Junior SPafRueagergaard Ster (Haike 482 x Stendert 447)

53. Jasper Ster (Alwin 469 x Pier 448)

57. Jan K Ster (Alwin 469 x Monte 378)

58. Jorke fan é Kamperdyk Ster (Menne 496 x Tsjalle 454)

81 Jerôme van de Mariahoeve Ster (Uldrik 457 x Alwin 469)

82 Jelle fan Slappeterp Ster (Tiede 501 x Teeuwis 389)

99 Jonker van de Heemstede Ster (Jehannes 484 x Norbert 444)

102 Jonnick antje p Ster (Markus 491 x Beart 511)


107 Julius S. Ster (Jurre 495 x Norbert 444)


109 Kalou van Visser Ster (Tiede 501 x Maurus 441)


126 Hylke fan Bokkum Ster (Omer 493 x Onne 376)

142 Jitse R. V. Ster (Ulbrân 502 x Norbert 444)

154 Japie van de Anne Hoeve Ster (Tymen 503 x Tsjerk 328)

162 Jaldert fan stal Vrolijk Ster (Tjebbe 500 x Andries 415)

196 Jurre v.d. Arebe Hoeve Ster (Ulbrân 502 x Epke 474)