In der zweiten Besichtigung der jungen Hengste am Donnerstag wurden 51 für die dritte Besichtigung angewiesen. Insgesamt wurden 89 Hengste beurteilt. Die 51 angewiesenen:
3. Robyn O. (Alwin 469 x Beart 411)
11. Zander (Fabe 348 x Karst 362)
13. William fan Steendans (Tsjalke 397 x Jisse 433) Züchter René Meier
26. Wessel van de Demro Stables (Tsjalle 454 x Teunis 332)
28. Zeeger t. fan ‚e Boppelanne (Tsjalle 454 x Gjalt 426)
30. Wout fan de Ketting (Tsjalle 454 x Doaitsen 420)
32. Waldemar fan Lutke Peinjum (Wybren 464 x Maurits 437)
37. Zorro B (Bartele 472 x Meinse 439)
51. Xander T.T (Hessel 480 x Beart 411)
52. Wibald Z. (Hette 481 x Beart 411)
53. Wouter van Schafer (Norbert 444 x Lolke 37
62. Bauke K. (Fabe 348 x Fridse 423)
77. Aart fan Osterberg (Beart 411 x Doaitsen 420) Besitzer und Züchter Bernd Kreye
87. Auke van Nico Stables (Jorn 430 x Pier 448)
89. Carsten fan Stal Sibma (Maurits 437 x Dries 421)
93. Berend Fan’t Alddjip (Maurits 437 x Jisse 433)
96. Age Hielke Z. (Norbert 444 x Doaitsen 420)
103. Bernhard P. (Mewes 438 x Onne 376)
116. Bentley Oet Oale Kloosterveen (Thorben 466 x Jisse 433) 
123. Auke fan de Klaster (Thorben 466 x Tjalf 443)
128. Allert van de Demro Stables (Tsjalle 454 x Uldrik 457)
131. Amano (Tsjalle 454 x Doaitsen 420)
132. Ale fan Eagmaryp (Tsjalle 454 x Haitse 425)
136. Bernd fan de Keningswei (Tsjalle 454 x Tsjerk 328)
158. Ayke van ’n Elsmos (Alke 468 x Beart 411)
162. Andre fan ‚e Goëngamieden (Alke 468 x Gjalt 426)
182. Berend K. (Alwin 469 x Uldrik 457)
188. Atse fan it Skar (Alwin 469 x Doaitsen 420)
201. Alexander H (Bene 476 x Sape 381)
202. Benjamin (Bene 476 x Beart 411)
223. Bernlef fan ‚t Fjildhûs (Gerben 479 x Dries 421)
229. Beant fan de lege Geaën(Hessel 480 x Tsjalle 454)
238. Aitse R.V.(Hessel 480 x Jasper 366)
248. Berend fan ‚t Kroese Beamke (Haike 482 x Olof 315)
251. Ane fan de Adelvej(Jehannes 484 x Harmen 424)
254. Ate fan é Hameren (Jehannes 484 x Loadewyk 431)
255. Bernardus L.W. (Jehannes 484 x Gjalt 426)
256. Aise van het Donckse Hof (Jehannes 484 x Andries 415)
258. Berny van de Meikade (Jehannes 484 x Norbert 444)
269. Alco van de Demro Stables (Jehannes 484 x Fetse 349)
270. Brend Abe fan Galinga State (Jehannes 484 Norbert 444)
274. Bjinze fan de Lege Geaën (Jehannes 484 x Folkert 353)
276. Bronger fan ‚e Koaten (Jehannes 484 x Rindert 406)
279. Charlie van ‚t Wolske Veld (Jehannes 484 x Beart 411)
285. Bono v/d Bokkefarm (Jehannes 484 x Norbert 444)
289. Bruce van Winnehof (Jouwe 485 x Maurus 441)
292. Bieuwe fan Hindrik’s Hiem (Jouwe 485 x Take 455)
296. Bouwe van Dijkstra State (Jouwe 485 x Haitse 425)
297. Boucke van Strikkenhof (Jouwe 485 x Doaitsen 420)
299. Auke van Hilberalti (Jouwe 485 x Norbert 444)
300. Bauke Ven (Jouwe 485 x Uldrik 457)