Am 2. Tag der Ersten Besichtigung wurden 27 Hengste für die zweite Besichtigung angewiesen. Die am Dienstag gestarteten Hengste aus deutscher Zucht, bzw. im deutschen Besitz erhielten leider keine Anweisung: Willem K.M. (Bente 412 x Maiko 373) und Yde Ygrek (Jerke 434 x Maurus 441)

Cat# Hengst vw% Vater Stockmass
063 Wybren 18,6 Beart 411 165
064 Willem van de Schutsboom 18,4 Beart 411 162
065 Woezel van Lutken Oagel 18,3 Beart 411 167
066 Wybe VW 17,8 Beart 411 163
067 Yk R.S. 18,6 Beart 411 158
068 Wilko v.d. Terpen 18,7 Beart 411 163
069 Wopke 18,5 Beart 411 165
071 Willem Olgaa A.B. 18,5 Beart 411 161
082 Wesley Hiske H. 17,8 Haitse 425 164
084 Zweitse fan Pier’s-Hiem 17,2 Loadewyk 431 166
088 Wybo S. 17,6 Maurits 437 163
089 Wilke fan ‚t Krûdlân 17,5 Maurits 437 163
092 Walter fan ‚e Hameren 18,3 Norbert 444 167
093 Yde fan Hyllested Østergaard 18,1 Norbert 444 162
095 Ylmar fan Stal Sibma 18,0 Norbert 444 166
101 Wilbert 18,7 Michiel 442 165
105 Yme fan de ‚Kromme Jelte‘ 16,8 Reinder 452 166
106 Wouter út ‚e Mieden 17,4 Reinder 452 163
110 Wessel V. fan de Miedwei 18,0 Pier 448 167
111 Yfar K.V. 17,4 Sake 449 164
114 Ward fan StarKing 16,9 Thorben 466 163
119 Yme fan Synaeda 17,5 Thorben 466 166
120 Willem E fan de Iepene Hikke 16,4 Thorben 466 167
125 Wybren B 16,8 Thorben 466 162
128 Wer ien w 18,6 Tsjalle 454 161
132 Wessel van de Demro stables 18,0 Tsjalle 454 165
133 Yimte van de Demro stables 18,5 Tsjalle 454 166